Všeobecné obchodní podmínky

FACE WALLET LTD
IČ 09763187
se sídlem C/O Witbi, 15 Carnival Close, Basildon, Essex,
United Kingdom, SS14 3WN,
dále jen „Face Wallet LTD“

I. Předmět smlouvy

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný vztah Face Wallet LTD a uživatele, přístup uživatele ke službám a produktům značky Facewallet a podmínky jejich užívání.
 2. Užívání Facewallet je možné pouze po odsouhlasení těchto obchodních podmínek jako jejich celku. Podmíněný souhlas nebo souhlas pouze s částí těchto podmínek není možný.

II. Uzavření smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi uživatelem a Face Wallet LTD vzniká úplnou registrací uživatele webového formuláře na internetových stránkách http://www.facewallet.com. Podmínkou registrace je zadání přihlašovacích údajů a odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek.
 2. Registrací dojde k vytvoření účtu uživatele na Facewallet. Tento účet je nadále spravován uživatelem, případně jeho zástupcem, jde-li o právnickou osobu.
 3. Uživatelem může být pouze fyzická osoba starší ___ let nebo právnická osoba. Registrací uživatel prohlašuje, že tohoto věku dosáhl. Jedná-li prostřednictvím svého zástupce právnická osoba, prohlašuje odsouhlasením těchto podmínek tento zástupce, že je oprávněn souhlas s těmito obchodními podmínkami za právnickou osobu udělit a provést za právnickou osobu registraci.
 4. Face Wallet LTD nenese odpovědnost za případné následky vzniklé vlivem uvedení nepravdivých údajů uživatelem či jeho zástupcem.

III. Placené služby a produkty Facewallet

 1. Pokud se uživatel registroval za účelem užívání placených služeb a produktů Facewallet (Basic, Company, Profit), souhlasí registrací s cenou uvedenou u této služby nebo produktu a registrace je dokončena odesláním potvrzovacího e-mailu ze strany Face Wallet LTD na uživatelem uvedený e-mail. Součástí potvrzovacího e-mailu je specifikace fakturačních a platebních podmínek. Dokud nedojde k doručení potvrzovacího e-mailu, není uživatel oprávněn užívat placené služby a produkty Facewallet.Face Wallet LTD si vyhrazuje právo potvrzovací e-mail nezaslat a s uživatelem do právního vztahu, jehož předmětem by byly placené služby a produkty Facewallet, nevstoupit.
 2. Uživatel placených služeb a produktů Facewallet je povinen hradit zhotoviteli cenu za jejich užívání, a to ve výši uvedené u jednotlivých produktů a služeb a ve lhůtách uvedených ve fakturách zasílaných ze strany Face Wallet LTD uživateli v souladu s uživatelem vybranou variantou fakturace (měsíční, roční).
 3. Cenu za užívání produktů a služeb je uživatel povinen hradit na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře, která mu bude zhotovitelem zaslána, a to vždy nejpozději do 30 dní od vystavení této faktury. Faktura bude v den vystavení odesílána uživateli na jeho e-mail předem sdělený zhotoviteli. Při platbě uvede uživatel vždy variabilní symbol, kterým je číslo faktury.
 4. Bude-li uživatel v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči Face Wallet LTD, je povinen zaplatit zhotoviteli vedle zákonného úroku také smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení.

IV. Ochrana údajů

 1. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích týkajících se Face Wallet LTD a jeho obchodní činnosti.
 2. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutím svých údajů v souvislosti s produktem Facewallet souhlasí s jejich zveřejněním, jejich zveřejnění výslovně požaduje a tyto již nadále nepožívají ochrany osobních údajů. Toto ustanovení neplatí pro citlivé platební údaje, které uživatel poskytl Face Wallet LTD toliko pouze v souvislosti s úplatou za placené produkty a služby Face Wallet.
 3. Uživatel tímto uděluje Face Wallet LTD bezúplatnou, na třetí osoby převoditelnou licenci na jakýkoliv obsah, který bude prostřednictvím Facewallet nebo v jeho souvislosti uživatelem zveřejněn. Tato licence zaniká ke každé jednotlivé informaci odstraněním této informace z Facewallet. Face Wallet LTD neumožní bez vážného důvodu třetím osobám přístup k takto odstraněným informacím. Uživatel bere na vědomí, že takto odstraněné informace může mít Face Wallet LTD ještě po dobu ____ od jejich odstranění k dispozici.

V. Práva a povinnosti

 1. Uživatel je oprávněn zveřejňovat, poskytovat a sdílet prostřednictvím Facewallet informace a obsah v podobě textu, obrázků, videí, odkazů na internetové stránky a dalších digitálně přenosných technologií, které neodporují právním předpisům a těmto obchodním podmínkám (dále jen „sdílený obsah“).
 2. Uživatel se zavazuje zveřejňovat pouze takový obsah, ke kterému mu náležejí práva.
 3. Uživatel bere na vědomí, že je vlastníkem veškerého sdíleného obsahu a za tento také odpovídá.
 4. Uživatel se zavazuje dodržovat při používání Facewallet veškeré právní předpisy, které na jeho jednání dopadají. Uživatel se zejména zavazuje nezveřejňovat prostřednictvím Facewallet příspěvky podněcující nenávist vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod, nezapojovat se do činností porušujících soutěžní právo, apod.
 5. Uživatel se dále zavazuje nezveřejňovat obsah, který by mohl škodlivě ohrozit mravní vývoj mládeže (zejména obsah týkající se alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, nahotu, bezdůvodně realisticky vyobrazené násilí, apod.)
 6. Uživatel se zavazuje, že nevyužije Facewallet k nezákonným, klamavým, diskriminačním nebo jinak škodlivým činnostem a nezapojí se do multi-level marketingu na pyramidovém principu.
 7. Uživatel se zavazuje, že nebude podněcovat u třetích osob jednání odporující tomuto článku.
 8. Uživatel se zavazuje neuveřejňovat obsah obscénní, podvodný, výhružný, klamavý, pomlouvačný nebo jinak závadný, neumožní jiné osobě, aby se ke službám Facewallet přihlásil a vystupoval jako uživatel. Zároveň uživatel nebude vytvářet prostřednictvím Facewallet více než jeden osobní účet. Uživatel se zavazuje neposkytovat na Facewalletu falešné osobní údaje a nevytvářet osobní účet jiné osoby bez povolení této osoby.
 9. Uživatel se dále zavazuje, že se nebude pokoušet neoprávněně získat přístup jiného uživatele k účtu na Facewallet, a že se ani prostřednictvím Facewallet nepokusí neoprávněně získat citlivé údaje od jiného uživatele či jiné třetí osoby, a to včetně přihlašovacích údajů jiných uživatelů Facewallet.
 10. Uživatel sám odpovídá za své přihlašovací údaje a zavazuje se, že heslo k účtu na Facewallet uchová v tajnosti.
 11. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté společnosti Face Wallet LTD budou vždy přesné, pravdivé a aktuální.
 12. Uživatel se zavazuje dbát pokynů Face Wallet LTD zaslaných e-mailem i zobrazených na webových stránkách http://www.facewallet.com a na stránkách k nim přidružených.
 13. Uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit nesprávnou funkci nebo vzhled Facewallet či ztrátu funkčnosti nebo přetížení Facewallet, zejména, že nebude prostřednictvím Facewallet rozšiřovat nevyžádané e-maily a jiné formy nevyžádané komunikace, tzv. „spamy“.
 14. V případě jakéhokoliv porušení tohoto článku ze strany uživatele je Face Wallet LTD oprávněn okamžitě ukončit jakékoliv poskytování služeb spojené s  Facewallet a zrušit účet uživatele.
 15. Uživatel je v případě, že jeho jednáním vznikne Face Wallet LTD jakákoliv újma, povinen Face Wallet LTD tuto újmu nahradit.
 16. Veškerá interakce mezi uživatelem a dalšími uživateli Facewallet či třetími osobami je výhradně vztahem mezi uživatelem a dalšími uživateli či třetími osobami a souhlasí, že Face Wallet LTD nenese žádnou odpovědnost za následky takové interakce.
 17. Dojde-li ke sporu uživatele a dalšími uživateli Facewallet či třetími osobami, nemá Face Wallet LTD žádnou povinnost se do tohoto sporu jakkoliv zapojit.
 18. Face Wallet LTD je oprávněn své služby za účelem zefektivnění fungování Facewallet jednostranně měnit, omezit, pozastavit či zavádět nové služby.
 19. Face Wallet LTD je oprávněn zobrazovat na účtu uživatele reklamní sdělení.
 20. Face Wallet LTD nezaručuje konkrétní návštěvnost účtu uživatele ani zvýšení prodejnosti. Tuto ovlivňuje uživatel na základě způsobu, jakým Facewallet využívá.
 21. Uživatel souhlasí s tím, že Face Wallet LTD nemá žádnou povinnost jakkoliv monitorovat nebo zasahovat do účtů jednotlivých uživatelů Facewallet.
 22. Facewallet může obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani pod kontrolou Face Wallet LTD. Uživatel bere na vědomí, že přístup na webové stránky třetích stran je pouze na jeho vlastní nebezpečí.
 23. Uživatel bere na vědomí, že Face Wallet LTD je oprávněn jakýkoliv nevhodný obsah zveřejněný uživatelem nebo jeho část vymazat, zejména, je-li v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel tímto uděluje Face Wallet LTD v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZoOOU“) souhlas ke správě, zpracování a uchovávání svých osobních údajů, které Face Wallet LTD poskytl nebo za trvání právního vztahu mezi ním a Face Wallet LTD poskytne („Údaje“), a to pro účely nabízení produktů a služeb v rozsahu předmětu podnikání Face Wallet LTD, a dále k marketingovým a obchodním účelům.
 2. Uvedený souhlas uživatel uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou, počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů, vzniklých mezi uživatelem a Face Wallet LTD.
 3. Face Wallet se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se ZoOOU.
 4. V případě, kdy uživatel v souvislosti s právním vztahem mezi ním a Face Wallet LTD osobní údaje, uživatel potvrzuje, že zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito obchodními podmínkami nedochází ze strany Face Wallet LTDk porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VII. Zřeknutí se záruk

 1. Face Wallet LTD dále nečiní žádné záruky týkající se bezchybné a nepřetržité funkčnosti Facewallet. Služby a produkty Facewallet jsou uživatelům poskytovány jak stojí a leží.
 2. Face Wallet LTD neposkytuje žádné záruky týkající se předpokládané prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.
 3. Face Wallet LTD je oprávněn kdykoliv provozování Facewallet jako celek ukončit. Face Wallet neručí za žádnou škodu tímto ukončením vzniklou.

VIII. Omezení odpovědnosti

 1. Uživatel bere na vědomí, že Face Wallet LTD ani její zaměstnanci či statutární orgány v žádném případě neodpovídají za jakoukoliv újmu nebo škodu způsobenou uživateli, včetně ušlého zisku. Stejně tak neodpovídají za případný i jiný zásah do práv uživatelů ze strany ostatních uživatelů nebo jiných třetích osob, a to včetně práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv na ochranu osobnosti.
 2. Face Wallet LTD naodpovídá za jakýkoliv obsah zveřejněný uživatelem prostřednictvím Facewllet.

IX. Ukončení smluvního vztahu

 1. Uživatel je oprávněn svůj účet kdykoliv zrušit nebo deaktivovat. Pakliže bude mít uživatel zájem Facewallet opět využívat, je povinen se opětovně registrovat a odsouhlasit všeobecné obchodní podmínky.
 2. Face Wallet LTD je oprávněn účet uživatele kdykoliv zrušit přestat uživateli poskytovat služby a produkty, zejména v případě, že ze strany uživatele došlo k porušení jeho povinností souvisejících s Facewallet. O ukončení smluvního vztahu bude uživatel informován buď prostřednictvím sdělení při opětovném pokusu uživatele o přihlášení k jeho účtu nebo prostřednictvím e-mailu.
 3. Jestliže dojde ke zrušení či deaktivaci účtu uživatele, bez ohledu na to, zda se tak stane ze strany uživatele nebo Face Wallet LTD, nebude již dalším uživatelům ani třetím osobám dostupný sdílený obsah zveřejněný uživatelem prostřednictvím jeho účtu na Facewallet. Pokud však došlo ke sdílení tohoto obsahu nebo jeho části i na účtech jiných uživatelů Facewallet, může se tento obsah nadále zobrazovat. Uživatel bere na vědomí, že Face Wallet LTD není povinen sdílený obsah uživatele jakkoliv uchovávat a dojde-li k jejich smazání z Facewallet, ke zrušení účtu uživatele, jeho deaktivaci či jinak dojde k zániku obsahu uživatele, neodpovídá Face Wallet LTD za ztrátu těchto dat. Je na uživateli, aby si obsah sdílený na Facewallet sám zálohoval jiným způsobem.

X. Výhrada změny obchodních podmínek

 1. Face Wallet LTD si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv dle potřeby jednostranně změnit. O této změně obchodních podmínek je zhotovitel povinen uživatele informovat umístěním oznámení na webových stránkách nebo odesláním na e-mail uživatele, který mu byl uživatelem sdělen.
 2. Uživatel má právo změněné obchodní podmínky odmítnout. Toto odmítnutí musí být písemně sděleno Face Wallet LTD nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy byla uživateli změna oznámena. Face Wallet LTD je oprávněn z důvodu odmítnutí změny obchodních podmínek smlouvu uzavřenou s uživatelem, na níž se tyto a změněné obchodní podmínky vztahují, vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

XI. Volba práva a příslušnost

 1. Rozhodným právem pro veškeré právní vztahy vyplývající ze vztahu mezi uživatelem a Face Wallet LTD je právo České republiky. Veškeré spory vyplývající nebo související s právním vztahem Face Wallet LTD a uživatele budou řešeny před soudy České republiky.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jejich část je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost vliv na platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu těchto obchodních podmínek.
 2. Uživatel prohlašuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, že jim porozuměl a že s nimi souhlasí.